UPOZORNENIE: ZA ÚČELOM OVERENIA UŽÍVATEĽSKEJ SKÚSENOSTI S POUŽÍVANÍM NAŠEJ DEMO VERZIE REGISTRÁČNÉHO FORMULÁRA NIE JE POTREBNÉ ZADAŤ DO FORMULÁRA SKUTOČNÉ A PRAVDIVÉ ÚDAJE. JE MOŽNÉ ZADAŤ LEN FIKTÍVNE ÚDAJE. 


VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA NEDOCHÁDZA K REÁLNEMU ZAEVIDOVANIU POUŽIVATEĽA DO PLATNÉHO OČKOVACIEHO SYSTÉMU SR.


V prípade, ak do registračného formulára zadáte údaje, ktoré majú povahu osobných údajov, stále platí, že s nimi nakladáme v súlade s touto informáciou. 


Vyplnením údajov v technologickej demo verzii registračného formulára určeného na registráciu na očkovanie proti vírusu Covid-19 a zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním údajov, udeľujete nižšie uvedenému prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) na účel overenia užívateľskej skúsenosti s používaním demo verzie registračného formulára s nasledovnými podmienkami:


Využiť našu technologickú demu verziu a teda vyplniť registračný formulár môže  iba fyzická osoba staršia ako 16 rokov.


Prevádzkovateľom  je: občianske združenie Budúcnosť Žiliny, so sídlom: Legionárska 221/1, 010 01 Žilina, IČO: 53153553 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 


Rozsah osobných údajov: údaje zadané v rámci registračného formulára ako rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, e-mail, telefón, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, názov poisťovne, kontakt na blízku osobu v rozsahu – meno, priezvisko, e-mail, telefón, miesto očkovania  - okres, akceptovaná vzdialenosť od okresu, preferovaná vakcína.


V prípade, ak vyplníte v registračnom formulári kontakt na blízku osobu v rozsahu – meno, priezvisko, e-mail, telefón a tieto údaje predstavujú osobné údaje tretej osoby (nie sú fiktívne) vyhlasujete, že ste oprávnený takéto údaje oprávnený poskytnúť na nižšie uvedený účel. 


Účel spracúvania osobných údajov je: overenie užívateľskej skúsenosti s používaním demo verzie registračného formulára dostupného na https://www.ockovanie2021.sk/ a app.ockovanie2021.sk.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je: súhlas dotknutej osoby v zmysle v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 


Čas platnosti súhlasu je maximálne 24 hodín. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci demo verzie sú automaticky priebežne z našich systémov vymazávané, najdlhšia doba spracúvania osobných údajov je ohraničená časom platnosti súhlasu podľa predchádzajúcej vety. 


Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: 


-  subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované zo zákona 


- poskytovateľovi cloudového riešenia – spoločnosť Digital Ocean https://www.digitalocean.com/legal/gdpr-faq/


- poskytovateľovi automatizovaných e-mailov – spoločnosť Amazon https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/


Nedochádza k profilovaniu.


Dochádza k prenosu do tretích krajín – výlučne v prípade sprostredkovateľa spoločnosti Amazon, zabezpečujúcej pre nás automatizované posielanie e-mailov (potvrdenie registrácie), majúcej sídlo v USA. V prípade spoločnosti Amazon je súlad spracovania osobných údajov s GDPR zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek.


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  nasledovné práva:


  • požiadať nás o prístup k Vašim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Účelom tejto informácie je zabezpečenie realizácie Vášho práva na prístup k údajom. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. 
  • požiadať nás o opravu  údajov, ktorými už disponujeme. Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov.
  • požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracúvali, ako sme Vás informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracúvanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie.
  • požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov. V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracúvania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.  
  • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov. Keď naše oprávnenie na spracúvanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné. 
  • požadovať neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné. Naša spoločnosť však nevykonáva tieto operácie.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany Vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných údajov SR.


Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adrese: OZ Budúcnosť Žiliny, Legionárska 221/1, 010 01 Žilina alebo e-mailom na adrese: buducnostziliny@gmail.com.


Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese: OZ Budúcnosť Žiliny, Legionárska 221/1, 010 01 Žilina alebo e-mailom na adrese: buducnostziliny@gmail.com.