Čo dokáže ockovanie2021.sk?

Aplikácia ockovanie2021.sk dokáže zaregistrovať žiadateľa o očkovanie bez toho, aby sme limitovali akúkoľvek vekovú skupinu. Cieľom ockovanie2021.sk je umožniť komfortnú registráciu vkľude a bez stresu. Nie je nutné čakať na ohlasovanie nových termínov očkovania, systém pridelí očkovací termín na základe údajov z profilu používateľa.

Naše technologické demo dokáže vygenerovať aj termíny očkovania a dodržať očkovaciu stratégiu štátu. Termíny sa uvoľňujú podľa veku, typu vakcíny a lokality. Ľudia sa nemusia prihlasovať a pridávať nemocnice, ktoré pribudli počas nejakej doby. Naša aplikácia ponúka akékoľvek očkovacie centrum v dosahu vybranom používateľom.

Registrácia na očkovanie

Jednoduché ovládanie

Registrácia by mala byť veľmi jednoduchá a použiteľná pre všetky vekové kategórie. Snažili sme sa ľudí nevyrušovať množstvom ovládacích prvkoch na jednej obrazovke, preto sme postup rozdelili do jednotlivých krokov.

Aplikácia je postavená na frontendovom frameworku Vue, pre štýlovanie využívame knižnice Tailwind. Dáta sú overované aj na frontende, aj na backende.

Bezpečné overenie

Pri vytváraní registrácie sme mali voľnosť, čo sa týka výberu overenia. Keďže ide o prototyp, tak sme vychádzali z toho, že môžeme využiť rodné číslo a aj občiansky preukaz. Iné stavy, alebo možnosti overenia sa dajú jednoducho zapracovať.

Číslo občianskeho preukazu je jednosmerne zašifrované, slúži nám ako validácia pri prihlásení používateľa. Simulujeme štátny API endpoint, kde si overíme rodné číslo a očakávame, či nám štát vráti rovnaký jednosmerný hash pre občiansky preukaz. Ak áno, tak používateľa prehlásime za overeného a môžeme mu prideliť termín očkovania.

Lokalita a cestovanie

Oproti štátnemu webu sme sa rozhodli zvoliť iný postup pri rozhodovaní o mieste očkovania. Používateľ si počas registrácie zvolí okres, v ktorom preferuje očkovanie a zároveň aj vzdialenosť, do ktorej je ochotný cestovať.

Vylúčili sme tým možnost, že štát postupne pridáva nemocnice a očkovacie centrá a používateľ by ich nemal nastavené vo svojom profile. Vždy pracujeme so vzdialenosťou od okresu.

Výber vakcín(y)

Aplikácia ockovanie2021.sk umožňuje výber preferovanej vakcíny. Je možné vybrať si z viacerých vakcín. Tie sa potom prideľuju podľa dostupnosti, podľa pravidiel očkovacej stratégie ako sú vek, typ vakcíny a lokalita.

Štát získava výberom lokality a vakcín presné informácie, ktoré môže využiť počas distribúcie vakcín do regionov.

Overenie termínu na očkovanie

Overenie účtu

Účet sa po registrácii overí kontrolou voči štátnemu API servisu. Ak takýto používateľ existuje, tak sa účet overí a môže sa mu priradiť termín na očkovanie.

Vygenerovanie termínu

Po overení používateľa sa mu priradí najbližší možný termín, ktorý spĺňa podmienky pre vek, vakcínu a lokalitu.

Potvrdenie, alebo zamietnutie

Registrovaný používateľ musí termín potvrdiť, alebo zamietnuť. Pri zamietnutí termínu sa takýto používateľ vyradí z očkovacích termínov na najbližších 7 dní.

Trošku technológie